Pobočkové telefónne ústredne 

 • slúžia na mimofiremnú a vnútrofiremnú komunikáciu medzi zákazníkmi a zamestnancami
 • umožňujú automatický výber operátora, vždy najlacnejší hovor
 • používanie hlasovej pošty (odkaz príde do mailu) a nahrávanie hovorov
 • ovládanie telefónneho prístroja cez PC alebo telefonvanie  priamo z PC
 • riaditeľsko-sekretárske funkcie (rôzne spôsoby prepájania a smerovania hovorov)
 • tarifikačné systémy 
 • systém jednotného spracovania správ (unified messaging)
 • IP telefónia na do verejnej siete a na klapky (využívanie diaľkových IP klapiek)
 • kontaktné (call) centrá s náväznosťou na systém CRM
 • nízkonákladové call centrá pre SME a SOHO segment
 • budovanie bezdrôtového bunkového systému štandardu DECT alebo WiFi
 • integrovanie mobilných tel. do systému ako klapiek alebo paraleliek
Služby:
 • Analýza požiadaviek
 • Návrh riešenia, spolupráca pri výbere operátora, dimenzovanie telekomunikačnej prípojky
 • Tvorba všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • Tvorba číslovacieho plánu
 • Dodávka a profesionálna inštalácia systému
 • Konfigurácia počítačovej siete, nastavenie parametrov Quality-of-Service
 • Diaľkový servis a monitoring
 • Consulting